קידום מדיניות וחקיקה

דף הבית » קידום מדיניות וחקיקה

מתוך הסיוע המשפטי הפרטני שהעמותה מעניקה וכתולדה של קבוצות האקטיביזם שהעמותה מלווה, עולות סוגיות רבות המצביעות על צורך ממשי בשינוי מדיניות, רחבה ומקיפה, במסגרת חקיקה ומדיניות משרדי הממשלה.

במסגרת הפעילות שלנו במשך השנים, אנו מגישות עתירות לבג"ץ נגד גופים ממשלתיים בנושאים שונים. כמו כן הגשנו הצעות חקיקה ועיצוב מדיניות פמיניסטית בנושאים מגוונים, יחד עם הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים. רבים מהנושאים רחבי ההיקף אותם מקדמת העמותה ברמת מדיניות ארצית, נעשים בשיתוף פעולה עם ארגונים מתוך החברה האזרחית.

דוגמאות בולטות להישגים של העמותה בנושאי מדיניות וחקיקה בשנים האחרונות:

גיבוש תכנית פעולה כוללת ליישום החלטה 1325 על מועצת הביטחון של האו"ם בקרב 30 ארגוני חברה אזרחית וקידום החלטת ממשלה בנושא –

החלטה 1325 של האו"ם מקדמת ייצוג מגוון של נשים במוקדי קבלת החלטות, הגנה על נשים מפני אלימות, הטמעת ניתוח מגדרי ומניעת סכסוכים. בהשראת עשרות מדינות בעולם אשר קידמו תכנית פעולה כוללת ליישום עקרונות אלה, קידמה עמותת איתך-מעכי, בשותפות עם מרכז שוות וארגון אנו, יחד עם עשרות ארגוני נשים, כתיבה של תכנית פעולה כוללת. לאחר שנתיים, הושקה התכנית בכנס חגיגי והוצגה בפני הממשלה, חברות כנסת ושגרירים מכל העולם.

לתכנית הפעולה בעברית, אנגלית, ערבית

בדצמבר 2014, לאחר עבודה מאומצת לקידום תכנית הפעולה הכוללת, קיבלה ממשלת ישראל החלטה כי המדינה עתידה לעצב תכנית פעולה ממשלתית. על פי החלטת הממשלה, התכנית העתידית נסמכת על דוגמאות מהעולם ועל תכנית הפעולה הכוללת אשר נכתבה על ידי החברה האזרחית.

להחלטת הממשלה

פרסום דו"ח קשר השתיקה על תופעת האלימות במשפחה נגד נשים בדואיות בנגב – בשנת 2013 פרסמה העמותה דו"ח פורץ דרך אשר לראשונה מבסס סטטיסטיקה על היקף תופעת האלימות במשפחה כנגד נשים בדואיות בנגב. הדו"ח מבוסס על מחקר איכותני שהתבצע במהלך שנת 2010 ,הנסמך על מדגם מייצג של 33 נשים בדואיות מתוך 2000 נשים אשר פנו לעמותה מאז שנת 2006. מתוך הדו"ח עולה כי 86% מכלל הנשים הבדואיות שנשאלו, סבלו מכל סוג של אלימות. הדו"ח מצביע על שורת כשלים של משרדי הממשלה השונים להתמודד עם התופעה. בין היתר מתואר בדו"ח היעדר אכיפת האיסור הפלילי על פוליגמיה, כאחד ההיבטים המגבירים את תופעת האלימות.

דו"ח קשר השתיקה בעברית

דו"ח קשר השתיקה באנגלית

 

ביטול חוק על ידי בג"ץ בעקבות עתירה כנגד המוסד לביטוח לאומי על איסור שימוש ברכב לנשים חד הוריות הזכאיות לקבל גמלת הבטחת הכנסה

בג”צ 3282/05 מירב בן נון ואח’ נ’ המוסד לביטוח לאומי – בשנת 2005 עמותת איתך-מעכי הגישה בשם 5 אמהות חד הוריות עתירה לבג”צ כנגד מדיניות המוסד לביטוח לאומי וחוק הבטחת הכנסה, אשר שללו הבטחת הכנסה בגין שימוש ו/או בעלות ברכב. לאחר דיונים רבים, בשנת 2012, בפסק דין חגיגי ואחרון בכהונתה של נשיאת בית משפט עליון השופטת בייניש, פסק בג"ץ כי יש לפסול את החוק בשל היותו מגביל זכות לקיום בכבוד מינימלי של אלו החיים בעוני בישראל וכי יש לאפשר לנשים הזכאיות לגימלת הבטחת הכנסה בעלות ו/או שימוש ברכב.